Ang Aming Misyon

Gumagawa ang Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco (San Francisco Department of the Environment, SF Environment) ng mga polisiya na may pagtanaw sa hinaharap, at ng mga malikhaing bagong programa na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa lipunan, nagtatanggol sa kalusugan ng tao, at naghahawan ng landas tungo sa kinabukasan na kaya nating matustusan. Ipinatutupad namin ang aming misyon sa pamamagitan ng pag-udyok sa mga komunidad tungo sa pagkilos, at pagkakaloob ng mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon na kailangan para mapangalagaan ang ating mga tahanan, ang ating lungsod, at sa dulo nito, ang ating planeta.


Kontakin Kami

Kontakin ang SF Environment sa pamamagitan ng aming Contact form, pag-email sa environment@sfgov.org, o pagtawag sa 415.355.3700. Ang address para sa pagpapadala ng sulat sa SF Environment ay 1455 Market Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94103. 


Ang Aming Gawain

Biodiversity (pagkakaiba-iba ng mga halaman at hayop sa kapaligiran)

Nakikipagtulungan ang programang Biodiversity sa mga partner o katuwang para sa mga stratehiya at polisiya, at nang mapangalagaan ang kalikasan.  Itinataguyod namin ang natutustusang panunumbalik at pamamahala sa ating mga ilang na lupain at tirahan ng mga hayop, at binibigyan ng edukasyon ang publiko tungkol sa ating pamanang kalikasan at mga lokal na oportunidad para sa pangangalaga sa kapaligiran.

Pagbabago ng Klima

Naglilinang at nagpapatupad ang pangkat para sa Klima ng Kapaligiran ng SF ng mga polisiya at gawain na nagpapababa sa greenhouse gas emissions (mga gas tulad ng carbon dioxide, methane, at nitrous vapor na nagiging sanhi ng epektong greenhouse o pagdudulot ng labis na pag-init ng mundo), at nakatuon sa mga larangan na higit na nakakaapekto sa lipunan: transportasyon, pagtitipid sa enerhiya,  hindi nauubos na mapagkukunan ng enerhiya at pamamahala sa solidong basura.  Nakikipagtrabaho kami sa mga tagagawa ng polisiya, ahensiya ng lungsod, negosyo, at residente, at nang makabuo ng mga komprehensibong stratehiya para sa pagharap sa suliranin ng pagbabago ng klima.

Mga Produkto at Serbisyong Maka-kalikasan

Itinatakda sa lahat ng mga departamento ng Lungsod All City na bumili mula sa naaprubahan nang listahan ng mga produkto na mas mabuti para sa kapaligiran, o mga tinatawag na “green” na produkto. Para magawang mas madali ang prosesong ito, lumikha ang SF Environment ng Aprubadong Listahan ng SF (SF Approved List) para magbahagi ng impormasyon tungkol sa “green na pamimili” sa mga kawani ng Lungsod at iba pang tao na interesado sa mga alternatibong kapalit ng mga toxic o nakalalasong produkto.

Enerhiya

May pananagutan ang San Francisco na tugunan ang mga pangangailangan nito sa enerhiya sa pamamagitan ng mga pagpapahusay tungo sa pagtitipid sa enerhiya at paggamit ng mga mapagkukunan ng enerhiyang hindi nauubos, habang lumilikha ng mga trabaho at nakatitipid ng pera. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insentibo at teknikal na tulong sa mga gusaling komersiyal at residensiyal, nagtatrabaho kami tungo sa pananalig sa sarili sa paggamit ng enerhiya,  pagpapahusay sa kalidad ng hangin, at pagpapababa sa mga greenhouse gas.

Katarungang Pangkapaligiran

Hinaharap ng programang Katarungang Pangkapaligiran (Environmental Justice) ng SF Environment ang mga pinoproblemang kalidad ng hangin, infrastrukturang pang-enerhiya, at kalusugan ng mga komunidad sa San Francisco na mabababa ang kita, at tumutulong para magkaroon tayo ng mga komunidad na mas malusog at natutustusan ang sarili. Nagbibigay kami ng suporta sa mga proyekto ng mga lokal na komunidad na: binabawasan ang paggamit ng mga nakalalasong produkto; nagtataguyod sa pagtitipid sa enerhiya at hindi nauubos na mapagkukunan ng enerhiya; nagbibigay-daan para sa pagkakaroon ng masusustansiyang pagkain at mga hardin sa komunidad; at lumilikha ng mga trabahong maka-kalikasan.

Maka-kalikasang Pagtatayo ng mga Gusali (Green Building)

Sa pamamagitan ng mga pagsusumikap para sa pagpaplano, pagpapa-unlad, at pagtatayo ng mga gusaling maka-kalikasan, iniaangkop ng mga taga-San Francisco ang kapaligirang nililikha ng tao at ang likas na kapaligiran ng daigdig. Nagtitipid kami sa paggamit sa enerhiya at pinipigilan ang pagkaubos ng mga mapagkukunan ng mga pangangailangan, at pinaghuhusay ang kalidad ng hangin at tubig sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga programa na nagbibigay ng sertipikasyon para sa Pamumuno sa Enerhiya at Pagdidisenyo ng Kapaligiran (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED), at iba pang inisyatiba para sa maka-kalikasang pagtatayo ng mga gusali.

Programa para sa mga Maka-kalikasang Negosyo (Green Business Program)

Kinikilala ng Programa para sa mga Maka-kalikasang Negosyo (Green Business Program) ng San Francisco ang mga negosyo sa San Francisco na higit na nagsusumikap para magkaroon ng mga maka-kalikasang gawain tungo sa zero waste (walang itinatapon), pagtitipid sa enerhiya, pagbawas sa gamit sa tubig, at pag-iwas sa polusyon para sa kani-kanilang mga negosyo. Kinokonekta ng programa ang mga negosyo sa mga libreng rebate, mapagkukunan ng tulong at impormasyon, serbisyo, pag-audit, at tulong teknikal na inihahandog ng iba’t ibang departamento ng Lungsod.

Mga Gawaing Maka-kalikasan (Green Jobs)

Gumagawa at nagpapatupad ang SF Environment ng mga programa at polisiya na nagbibigay-suporta sa pag-unlad ng malakas na ekonomiyang maka-kalikasan. Inihahanda namin ang mga lokal na empleyado para sa mga oportunidad sa maka-kalikasang ekonomiya sa pamamagitan ng Environment Now, isang programa ng mga karerang maka-kalikasan.  Nagkakaloob ito ng paghubog sa kakayahang mamuno at on-the-job training (pagsasanay habang nagtatrabaho) sa mga manggagawa na mula sa mga komunidad ng lungsod na hindi madalas napagsisilbihan ng mga programa ng lungsod.

Programa para sa Edukasyong Pampaaralan

Nagkakaloob ang Programa para sa Edukasyong Pampaaralan (School Education Program) ng mga pagdalaw at kurikulum sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan, at tinuturuan ang mga estudyanteng K-12 kung paano mapangangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng mga paksang gaya ng zero waste, paghahardin sa lungsod, at pagpigil sa pagkakaroon ng polusyon ng tubig. 

Pagpapababa sa Pagkakaroon ng mga Nakalalasong Produkto (Toxic Reduction)

Nagbibigay ang SF Environment ng impormasyon tungkol sa mga alternatibong mas mainam para sa kapaligiran kapalit ng mga nakalalasong produkto. Naghahandog din kami ng malawak na hanay ng mga oportunidad para sa mga residente, at nang madali at ligtas nilang maitapon ang mga nakalalasong produkto, habang tinitiyak na hangga’t maaari iniiwasan ng Lungsod mismo ang paggamit ng mga nakalalasong produkto.

Transportasyon

Napagaganda ng SF Environment ang kalidad ng hangin dahil ginagawa nitong mas madali sa mga tao na maglakad, magbisikleta, at gumamit ng pampublikong transportasyon. Itinataguyod namin ang paggamit ng mga kotseng electric at iba pang sasakyan at gas na mas mainam para sa kapaligiran, at dahil dito, kabilang ang mga sasakyan ng lungsod sa pinakamaka-kalikasan sa buong bansa.

Mga Kakahuyan at Agrikultura sa Lungsod

Itinataguyod ng San Francisco ang pampublikong kamalayan sa kahalagahan ng kalikasan sa mga lungsod, sa pamamagitan ng pagpapanimula ng mga hardin sa komunidad at taniman sa lungsod, Programang Landmark Tree, mga proyektong landscaping (pagpapaganda sa lupain sa pamamagitan ng mga puno at halaman), at  mga parke at aliwan sa mga higit na siksik na lugar sa lungsod.

Zero Waste (Programang Walang Pagtatapon)

Pinapangarap ng SF Environment ang isang mundo kung saan wala nang napupunta sa mga landfill o incinerator (kagamitan para sa pagsunog ng mga basura). Nagkakaloob kami sa mga residente, negosyo, at mga ahensiya ng lungsod ng impormasyon at mga kagamitang kailangan nila para mapaunti ang itinatapong basura at higit na mag-recycle, at sa pamamagitan nito, isulong ang lungsod sa aming layunin na zero waste pagdating ng 2020.


Komisyon sa Kalikasan (Environment Commission)

Itinatakda ng Komisyon sa Kalikasan ang polisiya para sa SF Environment at nagbibigay ng payo sa Mayor at mga Superbisor ukol sa mga bagay na may kinalaman sa kapaligiran. Hinirang ng mayor ang komisyong ito na may pitong miyembro, at ito ang siyang gumagawa ng mga polisiya at programa sa pagre-recycle o paggamit muli sa mga naitapon na, pagbabawas sa pagkakaroon ng mga nakalalasong bagay, katarungang pangkapaligiran, pagtitipid sa enerhiya, mga alternatibong transportasyon, pagbabago ng klima, at mga kakahuyan sa lungsod. Ang Komisyon sa Kapaligiran ay may Subcommittee para sa Polisiya at Subcommittee para sa mga Operasyon.

Konseho para sa mga Kakahuyan ng Lungsod (Urban Forestry Council)

Nagbibigay ng payo ang Konseho para sa mga Kakahuyan ng Lungsod (nasa Ingles) sa mga departamento ng Lungsod, kasama na ang Lupon ng mga Superbisor (Board of Supervisors) at ang mayor. Ang mga gawain nito ay ang paggawa ng komprehensibong plano para sa mga kakahuyan ng lungsod; pagbibigay ng edukasyon sa publiko; pagbuo ng mga pamantayan sa pangangalaga ng mga puno; pagtukoy sa mga pangangailangan para sa pondo, mga kawani, at mga oportunidad ng mga programa para sa mga kakahuyan ng lungsod; pagtiyak sa pagkakaroon ng mga sapat na mapagkukunan para sa mga pangangailangan ng mga programa para sa mga kakahuyan ng lungsod; pagtataguyod ng koordinasyon ng mga responsibilidad sa pamamahala sa mga puno sa pagitan ng mga ahensiya; at pag-uulat sa kalagayan ng mga kakahuyan sa lungsod.

Mga Task Force (mga grupong gumagawa ng aksiyon), Working Groups (mga pangkat ng mga  magkakatrabaho), Mga Inisyatiba

Ang Lupon ng mga Superbisor (Board of Supervisors) ng San Francisco

Ang Lupon ng mga Superbisor ang lehislatibong sangay ng Lungsod at County ng San Francisco. Binubuo ang Lupon ng labing-isang miyembro. Hinahalalal ang bawat miyembro nang walang partido mula sa distrito kung saan siya nakatira. Pumunta sa page ng San Francisco Board of Supervisors para makapagbasa ng mga opisyal na abiso at polisiya kaugnay ng Lupon ng mga Superbisor at ng SF Environment.


Mga Ulat at Ipinaskil

Mga Taunang Ulat

Mga Grant (ipinagkakaloob na pondo), RFP, at RFQs 

Mga Ulat Tungkol sa mga Natanggap na Regalo ng Departamento


Pagkilala

Sa loob ng nakaraang ilang taon, nakatanggap na ang Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco ng maraming papuri, mula sa pagpapangalan dito bilang Climate Action Champions (Mga Kampeon ng Pagkilos para sa Kapaligiran) ng White House, hanggang sa pagtanggap ng karangalan mula sa United Nations para sa best green building policies (pagkakaroon ng pinakamahusay na mga polisiya sa maka-kalikasang pagtatayo ng mga gusali), higit sa anumang lungsod sa mundo. Kamakailan lamang, nakakuha ang bagong opisina ng departmento ng Leed Platinum Certification (pinakamataas na antas ng sertipikasyong LEED o Leadership in Energy and Environmental Design [Pamumuno sa Enerhiya at Disenyong Pangkapaligiran]) mula sa US Green Building Council. Nangangarap kami ng kinabukasan kung saan maka-kalikasan ang lahat ng gusali, may mga bahaging maka-kalikasan ang lahat ng trabaho, at kasama ang pagkakaroon ng kapaligirang nasusustentuhan ang sarili sa lahat ng ating ginagawa.


Pag-eempleyo, Pagboboluntaryo, at Pagiging Intern


Makilahok

Credibility: We are a trusted source of information about environmental challenges, drawing on deep expertise to create solutions that make a measurable difference. 

Innovation: We pioneer new, unique solutions that harness the latest technology and best practices to address environmental challenges, while setting examples for other places to follow. 

Collaboration: Working with a range of partners is critical to our success. We are an engaged member of the San Francisco community and work passionately with business and community stakeholders to advance shared civic goals.

Equity: Our programs benefit all residents and businesses in San Francisco and focus on supporting those communities most in need. All our initiatives are underpinned by a commitment to racial equity, inclusiveness, and accessibility.

Impact: The condition of the environment is critically important to the quality of life of all residents, and our programs clearly demonstrate that a healthier environment contributes to a thriving city.

Tyrone Jue was appointed Director of the San Francisco Environment Department (SF Environment) by Mayor London Breed in 2023, after serving as the Department’s Acting Director for more than a year. Read more.

The San Francisco Environment Department office is located at: 

1455 Market Street, Suite 13B* 
San Francisco, CA 94103
Phone: (415) 355-3700  
Email: environment@sfgov.org

*Notice to our visitors: Please be advised that our physical address has been updated on our website to reflect our new location. However, our office remains closed to the public while we complete renovations. We can still be reached by mail or phone during this time. We appreciate your patience and understanding.

San Francisco's Language Access Ordinance (LAO) requires all public-serving City Departments to inform all Limited English Proficient (LEP) persons who seek services, in their native language, of their right to request interpretation or translation; to translate written materials and signs that provide important information about the Department's services or programs into the City's three most common non-English languages (Chinese, Filipino, and Spanish); and to provide access to staff that speak these languages.

San Francisco's Language Access Ordinance (Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs)

The City also adopted the Digital Accessibility and Inclusion standard on November 18, 2021. All City and County of San Francisco websites, online applications, and digital content are required to:

  1. Follow San Francisco's equitable design requirements and Level AA of the most recent Web Content Accessibility Guidelines.
  2. Provide vital information for the public at a 5th grade level. In cases where technical or legal language is necessary, you must provide a summary at 5th grade level. Vital information is defined by the City's Language Access Ordinance. See Definitions section for more details.
  3. Provide human translation of vital information in the threshold languages defined by the Language Access Ordinance. This includes clear navigation to translations. Currently these languages are English, Chinese (Traditional Chinese), Spanish, and Filipino. Translation for other relevant languages is encouraged.The City and County of San Francisco is dedicated to serving all San Franciscans. We need to give equitable access to all of our digital services and web content. We must consider the need of San Franciscans, City staff, and anyone doing business with the City. Last amended September 15, 2022.

If you have a digital accessibility request, please complete our web feedback form. 

People also viewed

Work with us

Grants and contracts

Commission, Committees and Task Forces

Take part in meetings and events