A new State law requires some businesses to prevent food waste and/or donate surplus edible food to non-profits.

Ang batas ay idinisenyo upang bawasan ang produksyon ng methane na nagiging sanhi ng climate change, at tutulungan nito ang estado na makamit ang mga layunin nito kaugnay ng klima sa pamamagitan ng:

 • Pagbabawas sa pagtatapon ng organic na basura sa buong estado nang 50% bago sumapit ang 2020 at 75% bago sumapit ang 2025
 • Pag-recover ng hindi bababa sa 20% ng itinapong sobrang nakakaing pagkain para kainin ng tao bago sumapit ang 2025

Kanino ito nalalapat?

Bakit kailangang mag-recover ng pagkain? 

Iwasang magsayang ng pagkain:  Ang mga taga-California ay nagpapadala ng 11.2 bilyong pound ng pagkain sa mga landfill taon-taon, at kadalasan, sariwa pa rin ang pagkain na puwede pa itong ma-recover para magpakain ng mga taong nangangailangan. 

Magpakain ng mga tao: Bagama't bilyon-bilyong pagkain ang nasasayang, milyon-milyong taga-California ang hindi nakakakain nang sapat. Sa San Francisco, isa sa apat na tao ang hindi alam kung saan manggagaling ang susunod nilang kakainin.

Makatipid sa gastos at makakuha ng mga benepisyo sa buwis: Kapag nag-donate ka ng pagkain, posible kang maging kwalipikado para sa kaltas sa buwis. Posible ring mabawasan ang iyong Recology bill o ang mga gastos mo sa pagbili ng pagkain, kung babawasan mo ang pag-generate mo ng sobrang pagkain. 

Protektahan ang kapaligiran: Ang nasayang na pagkain sa mga landfill ay isang matinding sanhi ng climate change dahil sa mga greenhouse gas na inilalabas nito.


Mga generator ng pagkain

Ang mga generator ng pagkain ay tinutukoy bilang Tier 1 at Tier 2. Tingnan ang mga pagpapakahulugan kung ang iyong negosyo o organisasyon ay napapailalim sa mga regulasyon para sa SB1383.

Mga Tier 1 na generator ng pagkain (May bisa, Enero 1, 2022)::

 • Supermarket (may kitang ≥ $2 milyon)
 • Grocery store (≥ 10,000+ sq. ft)
 • Nakakontratang Food Service Provider (para sa mga unibersidad, cafeteria ng empleyado, airline, atbp)
 • Distributor ng pagkain
 • Wholesale food vendor

Mga Tier 2 na generator ng pagkain (May bisa, Enero 1, 2024):

 • Restaurant (≥ 250 upuan o 5,000 sq. ft.)
 • Hotel (may onsite na pasilidad para sa pagkain at ≥ 200 kuwarto)
 • Pasilidad na pangkalusugan (may onsite na pasilidad para sa pagkain at ≥ 100 higaan)
 • Ahensya ng estado na may cafeteria (≥ 250 upuan o 5,000 sq. ft.)
 • State agency with cafeteria (≥ 250 seats or 5,000 sq. ft.) 
 • Mga pampubliko at pribadong paaralan na may on-site na pasilidad para sa pagkain

Paano sumunod

Ang mga Tier 1 at Tier 2 na generator ng pagkain ay inaatasang sundin ang parehong protocol sa pagsunod sa kani-kanilang petsa ng pagkakaroon ng bisa.

Mag-recover ng sobrang pagkain

 • Ligtas na i-recover ang maximum na dami ng nakakaing pagkain at i-donate ito sa isang programa para sa pagkain para ipakain sa mga miyembro ng komunidad. Ipinagbabawal ang sinasadyang pagsira ng pagkain.
 • Tasahin at itala ang uri, dalas, at pound ng pagkain na dino-donate kada buwan.

Kumonekta at makipagkontrata

 • Makipagtulungan sa mga programa para sa pagkain tulad ng mga soup kitchen, food pantry, food bank o iba pang organisasyon o kumpanyang nagsasalba ng pagkain para magpakain ng mga tao.
 • Gumawa ng nakasulat na kasunduan kasama ang bawat programa para sa pagkain na kukuha o tatanggap ng na-donate na pagkain mula sa iyong negosyo. Tingnan ang Batayang Kasunduan sa Pag-recover ng Pagkain bilang halimbawang template.

Subaybayan at iulat

 • Magpanatili ng mga talaan ng mga sumusunod:
  • Mga uri ng pagkaing dino-donate
  • Dalas o iskedyul ng mga pag-donate ng pagkain
  • Dami ng pagkaing na-recover sa pound kada buwan
 • Magtabi on-site ng mga talaan ng mga nakasulat na kasunduan kasama ang mga programa ng pagkain sa lokasyon ng iyong negosyo, para sa pagsusuri, inspeksyon ng pagsunod, at pag-monitor ng mga naaangkop na ahensya ng Lungsod.
 • Iulat sa City and County of San Francisco ang data ng pag-recover ng pagkain taon-taon - May higit pang impormasyon sa susunod!

Proteksyon mula sa pananagutan

Ang mga generator ng pagkain na nagdo-donate ng pagkain ay pinoprotektahan ng Emerson Good Samaritan Food Donation Act at ng California AB 1219, basta't na-donate ang pagkain nang walang masamang hangarin at nakasunod sa mga pamamaraan sa ligtas na pangangasiwa.

Mga programa sa pag-donate ng pagkain

Nasasaklawan ng seksyong ito ang mga organisasyong lumalaban sa kagutuman na nakakatanggap ng mga donasyong pagkain mula sa mga Tier 1 o 2 na negosyo, at mga serbisyo sa pag-recover ng pagkain na nagdadala ng mga donasyong pagkain sa mga organisasyong lumalaban sa kagutuman.

Simula sa Enero 1, 2022, aatasan ng SB 1383 ang ilang partikular na generator ng pagkain na i-donate ang maximum na dami ng sobrang pagkain sa mga lokal na programa sa pag-donate ng pagkain na nagpapakain o nagpapamahagi ng pagkain sa mga miyembro ng komunidad. Dapat silang magtakda ng mga nakasulat na kasunduan kasama ang mga programa para sa pagkain at dapat nilang subaybayan ang dami, dalas, at mga uri ng pagkaing dino-donate buwan-buwan.

Posibleng makaranas ang iyong organisasyon ng pagdami ng kahilingan sa pag-donate ng pagkain mula sa mga negosyong nagge-generate ng pagkain, na napapailalim sa SB 1383. Ang mga programa sa pag-donate ng pagkain ay hinihikayat, ngunit hindi inaatasan, na paramihin ang pagkaing tinatanggap ng mga ito mula sa mga generator na ito. Ang bawat organisasyon ang magpapasya kung tatanggapin o tatanggihan ang mga kahilingan sa pag-donate ng sobrang pagkain mula sa mga generator, pati ang mga kahilingang sumang-ayon sa isang nakasulat na kasunduan.

Paano sumunod

Kumonekta at makipagkontrata

 • Kung sasang-ayon ang iyong organisasyon na tumanggap ng mga donasyon mula sa mga negosyong napapailalim sa SB 1383 o kung ginagawa na ninyo ito, dapat kang magtakda ng nakasulat na kasunduan at dapat mong subaybayan at iulat ang mga pag-donate ng pagkain mula sa bawat negosyo.
 • Hinihikayat kang magbigay ng opinyon sa mga kondisyon ng iyong mga nakasulat na kasunduan kasama ang mga negosyo, tulad ng mga uri ng pagkaing iyong tatanggapin at hindi tatanggapin para tiyaking tumutugma ang mga ito sa mga pangangailangan ng iyong organisasyon.

Subaybayan at iulat

 • Subaybayan ang mga donasyon at magpanatili ng nakasulat na dokumentasyon kabilang ang:
  • Pangalan, address, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa bawat negosyong nagdo-donate ng pagkain sa iyong organisasyon.
  • Dami sa pound (lbs.) ng pagkaing nakolekta, nailipat, at/o natanggap mula sa bawat negosyo kada buwan.
  • Kabuuang dami sa pound ng pagkain na nare-recover ng iyong organisasyon kada taon sa kalendaryo
  • Idokumento ang mga pagkilos na ginawa upang palakihin ang kapasidad sa pag-recover ng pagkain (ibig sabihin – pagbili ng mga bagong truck, pag-hire ng bagong staff, pagbili ng karagdagang storage sa pag-refrigerate)
 • Magtabi on-site ng mga talaan ng mga nakasulat na kasunduan kasama ang mga programa ng pagkain, para sa pagsusuri, pagsisiyasat ng pagsunod, at pag-monitor ng mga naaangkop na ahensya ng Lungsod. Tingnan ang Batayang Kasunduan sa Pag-recover ng Pagkain bilang halimbawang template.
 • Iulat sa City and County of San Francisco ang data ng pag-recover ng pagkain taon-taon – May higit pang impormasyon sa susunod!

Mga Sanggunian

Kabanata 32: Mandatory Edible Food Recovery

Mga Negosyo

Mapa ng mga programa at serbisyo sa pag-donate ng pagkain
Listahan ng mga programa/serbisyo sa pag-iwas sa pagsasayang ng pagkain at pag-donate ng pagkain
Pinakamahuhusay na kasanayan sa pag-donate ng pagkain
Batayang Kasunduan sa Pag-recover ng Pagkain
AB 1219 na Lehislatibong Teksto ng California
Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act 
CalRecycle: Paano Tukuyin ang Mga Komersyal na Generator ng Nakakaing Pagkain
CalRecycle: 1383 Flyer para sa Mga Negosyo
SB1383 Flyer para sa Mga Negosyo 
Opisyal na Abiso ng SFE sa Mga Negosyo (Tier 1 at 2)

Mga Programa para sa Pagkain
Mga Oportunidad sa Grant at Pagpopondo
Protocol sa Pagiging Ligtas ng Pagkain
SB1383 Flyer para sa Mga Programa sa Pag-donate ng Pagkain
Opisyal na Abiso ng SFE sa Mga Programa sa Pag-donate ng Pagkain

Para sa mga tanong, karagdagang impormasyon, at sanggunian, makipag-ugnayan sa Team sa Pag-recover ng Pagkain ng SF Environment sa pamamagitan ng email: Env-EdibleFoodRecovery@sfgov.org

SB1383 regulations defines edible food generators as Tier 1 and Tier 2. Check the definitions below to determine if your business or organization is subject to SB1383 regulations:

Tier 1 food generators (effective since January 1, 2022):

 • Supermarket (with revenue ≥ $2 million)
 • Grocery store (≥ 10,000+ sq. ft) 
 • Contracted Food Service Provider (for universities, employee cafeterias, airlines, etc)  
 • Food distributor 
 • Wholesale food vendor 

Tier 2 food generators (effective since January 1, 2024):

 • Restaurant (≥ 250 seats or 5,000 sq. ft.) 
 • Hotel (with onsite food facility and  ≥ 200 rooms)
 • Health facility (with onsite food facility & ≥ 100 beds) 
 • Large events and venues 
 • State agency with cafeteria (≥ 250 seats or 5,000 sq. ft.) 
 • Public and private schools with on-site food facility 

How to comply

As of 2024, both Tier 1 and Tier 2 edible food generators are now required to:

Prevent food waste 

 • Determine how to avoid generating food surplus to the extent possible, including through improved tracking and measurement, demand forecasting, inventory management, menu/offer optimization, process optimization, and staff training and coaching.
 • Sell your surplus food at a discount or donate it to clients or staff.
 • Subscribe to a food waste prevention tool.

Recover surplus food

Edible food generators are required to safely recover the maximum amount of their edible food that would otherwise be disposed, and to donate it to a food program to feed community members. Intentionally spoiling food is prohibited (San Francisco Environment Code: Mandatory Edible Food Recovery Ordinance).

Connect and contract with food recovery organizations and services

 • Partner with food programs such as soup kitchens, food pantries, food banks, or other organizations or companies that rescue food to feed people.
 • Create a written agreement with each food program that picks up or receives donated food from your business or institution. See the Model Food Recovery Agreement as an example template. 
 • Follow food donation best practices to ensure food safety.
 • Keep records on-site (digital or paper copy) of written agreements with food programs for compliance inspection and monitoring by applicable City agencies.

Track and report

 • Maintain records of the following:
  • Types of food donated
  • Frequency or schedules of food donations
  • Quantities donated in pounds per month. See the Food Donation Tracking Template as an example 
 • Keep these records (digital or paper copy) on-site for review and compliance inspection by applicable City agencies.
 • Report food recovery data to the City and County of San Francisco annually - More info coming soon!

Liability protection

Food generators that donate food are protected by the Emerson Good Samaritan Food Donation Act and California AB 1219, as long as the food was donated in good faith and followed safe handling procedures.

This section covers food assistance programs that receive food donations from Tier 1 or 2 businesses or institutions (supermarkets, restaurants, schools, hospitals, etc.) and food recovery services that transport food donations to food assistance programs (soup kitchens, food pantries, etc.).

As of January 1, 2024, SB 1383 requires certain food generators to donate the maximum amount of surplus food to local food recovery programs or services that feed or distribute food to community members. They must establish written agreements with food programs and track the amount, frequency and types of food donated monthly. 

Your organization may experience an increase in food donation requests from food generating businesses or institutions subject to SB 1383. Food donation programs are encouraged, but not required, to increase the amount of food they receive from these generators. It is at the discretion of each organization to decide if you accept or decline requests for surplus food donations from generators as well as requests to enter into a written agreement. 
 

How to comply
 

Connect and contract with food donors

 • If your organization agrees to accept donations from businesses or institutions subject to SB 1383 or is already doing so, you must establish a written agreement with each business or institution. See the Model Food Recovery Agreement as an example template. 
 • You are encouraged to provide input on the conditions of your written agreements with businesses, such as types of food you do and don’t accept, to ensure they align with the needs of your organization. 

Track and report

 • Track donations and maintain written documentation including:
  • Name, address, and contact information for each business or institution donating food to your organization;
  • Types of food received or collected each month from each donor;
  • Quantity in pounds (lbs.) per month of the food collected or received from each donor;
  • Total pounds of food your organization recovers each calendar year.
 • Document actions taken to increase food recovery capacity (ie – purchasing new trucks, hiring new staff, purchasing additional refrigerated equipment or storage)
 • Report food recovery data to the City and County of San Francisco annually – More info coming soon!

Why recover food?

Reduce food waste: Californians send 11.2 billion pounds of food to landfills each year, in many cases, the food is still fresh enough to have been recovered to feed people in need. 

Feed people: While billions of meals go to waste, millions of Californians don’t have enough to eat. In San Francisco, one in four people do not know where their next meal is coming from.

Save costs and earn tax benefits: When you donate food, you may be eligible for a tax deduction. You may also find that your Recology bill or food purchasing costs decrease, if you reduce your surplus food generation. 

Protect the environment: Food waste in landfills is a powerful contributor to climate change due to the greenhouse gases it releases. 

San Francisco's Department of the Environment received $236,000 in grant funding from the Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle) to fund food recovery efforts throughout the City. The grant funding was distributed to food recovery organizations and services throughout the city, resulting in hundreds of thousands of pounds of recovered edible food. 

Grant recipients organizing food donation items in a commercial-sized pantry

Staff of food recovery organization organizing recovered food for distribution.

 

Cal Recycle logo

For questions, additional information, and resources please contact the SF Environment Food Recovery Team Env-EdibleFoodRecovery@sfgov.org