Save money and operating costs, minimize your energy waste, and lower your property's environmental impact.

Magtipid sa pera at gastos sa inyong mga operasyon, bawasan din ang nasasayang na enerhiya, at bawasan din ang epekto ng inyong bahay sa kapaligiran.

Tumawag sa Hotline para sa Enerhiya ng SF Environment sa (415)-355-3769 para sa impormasyon tungkol sa mga pinansiyal na panghikayat para sa pagtitipid sa enerhiya at pagpapaayos tungo sa enerhiyang hindi nauubos ang pinagkukunan (renewable), mga opsiyon para sa pagbabayad, at mga itinatakda.

Pagtitipid sa Enerhiya

Enerhiyang Hindi Nauubos ang Pinagkukunan


Bakit Tayo Nagtitipid ng Enerhiya?

Tinutugunan ng San Francisco ang hamon ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng mga nangungunang mga polisiya, programa at pakikipagbalikatan, na pawang dinisenyo para maging mas madali at abot-kaya ang pagtitipid sa enerhiya at paggamit ng enerhiyang hindi nauubos ang pinagkukunan.  Dahil sa mga isinagawang aksiyon para magkaroon ng mga kagamitang matipid sa enerhiya at mas mabuti para sa kapaligiran, nagiging mas malinis, malusog, at ligtas na lungsod ang San Francisco.

There are many other financing options to make high value energy improvements that can save money and enhance property values. 

Unsecured financing provided by specialized financial institutions (and often marketed by partner energy contractors) require review and approval based on the personal credit of the borrower and other factors.  Secured financing options, like a home equity line of credit or second mortgages, use the property or other assets as collateral for the lender. Secured financing often leads to lower interest.  It’s important to review all available options and understand the relative benefits and risks before making a financing decision.  

Some available financing options include:  

  • Energy Service Agreements (ESAs): ESAs closely resemble solar power purchase agreements, where a private entity finances, installs, owns, and maintains certain energy installations, and through special agreements with the owner, receives payments set at or below their pre-retrofit utility costs.  This unique structure makes it possible to finance deeper retrofits at minimal liability to the property owner, and may allow for favorable accounting treatment. 
  • Go Green: Discover a range of home loan & financing options for homes and businesses in California at Go Green Financing 

Contact SF Environment's energy team today at (415) 355-3700 for information on financial incentives for energy efficiency or renewable energy upgrades, financing options, and requirements.

Related content

Energy for commercial and multifamily properties

Existing Buildings Energy Ordinance

100% Renewable Electricity for Commercial Buildings Ordinance