Businesses with small quantities of hazardous waste can take it to Recology. For large amount of hazardous waste, or to find a hazardous waste hauler, contact SF Environment at (415) 355-3700.

Mga Fluorescent na Bumbilya at Tubo, Mga Baterya, Pintura, Malalaking Electronics, Mga Baterya ng Kotse, Ink para sa Pagpi-print, Mga Langis, Mga Coolant (pampatanggal ng init)

Ang mga negosyo sa San Francisco ay dapat na ligtas na itapon ang mga mapanganib na basura.

Lumilikha ang karamihan ng mga negosyo ng basura na mapanganib sa kapaligiran at sa ating kalusugan. Kabilang dito ang mga solvent, pintura, panlinis, fluorescent light, lata ng aerosol, ink ng printer, baterya, at iba pang item. Iniaatas ng batas ng estado na wastong itapon ang mga item na ito para maprotektahan ang ating kalusugan at ang kapaligiran. May iba't ibang available na mapagpipilian ang mga negosyo sa San Francisco para ligtas na mag-recycle at magtapon ng mapanganib na basura.

Ang mga negosyong kaunti ang mapanganib na basura ay puwede itong dalhin sa Recology. Para sa napakaraming mapanganib na basura, o para maghanap ng hauler ng mapanganib na basura, makipag-ugnayan sa SF Environment sa 415.355.3700.

Dalhin ang mapanganib na basura sa Recology kung kwalipikado kayo.

Magtapon ng kaunting mapanganib na basura ng negosyo (Recology).

Kung isa kayong negosyo sa San Francisco, puwede ninyong dalhin ang mapanganib na basurang nalilikha ninyo sa Recology. Ang mga negosyong lumilikha ng mas mababa sa 220 pound o 27 galon ng mga pinakamapanganib na basura kada buwan ay kwalipikadong gamitin ang programang murang pagtatapon ng mapanganib na basura ng Lungsod na tinatawag na Programang Tagalikha ng Napakakaunting Dami (Very Small Quantity Generator o VSQG).

Available lang sa pamamagitan ng appointment ang programang VSQG. Makipag-ugnayan sa Recology sa 415.330.1425. Karaniwang iniiskedyul ang mga appointment sa dalawang Miyerkules kada buwan.

  • Tiyaking nasa inyo ang pangalan ng negosyo ninyo, ang uri at dami ng mapanganib na basurang dadalhin ninyo, at paano ninyo ito dadalhin.
  • Kinakailangan ang numero ng pagkakakilanlan na inisyu ng estado ("numero ng ID ng EPA") para magamit ang programa. Makipag-ugnayan sa Recology sa 415-330-1425 para humingi ng tulong.

Iba-iba ang bayad sa pagtatapon ayon sa uri at dami ng basura. May subsidiya ang programa para mapanatiling mababa ang bayad.

Matuto pa tungkol sa Programang Tagalikha ng Napakakaunting Dami (i-click ang tab na VSQG). (Recology ng SF). (Recology ng SF).

Nauugnay na Content

Brochure ng Programang Tagalikha ng Napakakaunting Dami (Very Small Quantity Generator o VSQG) (English / Español / 中文) (PDF)

FactSheet ng Wastong Pagtatapon ng Ilaw na Naglalaman ng Mercury para sa Mga Negosyo (PDF)

Mabilisang Gabay sa Wastong Pagtatapon ng Ilaw (PDF) - I-print at I-post! (PDF)

Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon

Paano Makakuha ng ID ng EPA - Estado ng California

Programa sa Mga Mapanganib na Materyales at Basura - San Francisco Department of Public Health

Brochure ng Mga Usapin sa Trabaho ng UCSF (PDF) - University of California San Francisco

Libreng Pag-pick up ng Maramihang Pinturang Pang-arkitektura - Organisasyon ng Pangangasiwa sa Produkto ng PaintCare

Documents available for download

Related external links

Related content

Blue kiosk for safe medicine disposal

Safe medicine disposal policy and resources

Blue recycling bin overflowing with recycled cardboard

Recycling and composting requirements for businesses

SF Green Business Program

A person wearing glasses and a blue vest extends a packaged tray of donated food onto a serving cart

State Law SB 1383: Food Recovery Requirements