Ang hindi nagamit na gamot ay bantang panganib kapwa sa pampublikong kalusugan at sa kapaligiran. Magmula noong 2003, taon-taong nagkakaroon ng drug overdose (nasobrahang pag-inom ng gamot) mula sa mga inireresetang gamot na higit pa sa pinagsamang pagkaka-overdose sa cocaine at heroine. Isa ring alalahanin ang aksidenteng pagkakalason sa bahay ng mga bata, matatanda at alagang hayop.

Gawin

Huwag Gawin

  • Huwag i-flush ang mga gamot pababa ng inodoro o ng lababo.

  • Huwag ilagay ang mga gamot sa basurahan.

  • Huwag hayaang pakalat-kalat ang mga hindi nagamit na gamot.

Mga Instruksiyon

Kung bibisita kayo sa isa sa mga drop-off location (lugar para sa pagsasauli), ideposito lamang ang inyong gamot sa kiosk. 

  • Mga Pildoras: Ipagsama-sama ang mga pildoras sa isang ziplock bag o sa pinaka-kaunting lalagyang maaari. Tanggalin ang anumang personal na impormasyon at i-recycle ang wala nang laman na botelya ng pildoras sa inyong asul na cart.

  • Likidong Gamot: Higpitan ang mga takip ng likidong gamot o ilagay ang buong botelya sa ziplock bag.

HINDI tumatanggap ang mga Parmasiya at Estasyon ng Pulis ng:

  • Mga Wala nang Laman o Gamit nang Karayom at Hiringgilya-  Dalhin sa anumang Walgreens Pharmacy sa San Francisco at hilingin ang paggamit sa Programa para sa Libreng Programa para sa Pagtatapon ng mga Matutulis na Bagay (Free Sharps Disposal Program). Maghanap ng iba pang lokasyon para sa pagtatapon ng nagamit na o hindi na kailangang mga karayom at hiringgilya sa Kung Saan Nagre-recycle (RecycleWhere) (nasa Ingles). Para sa iba pang impormasyon: Libreng Programa para sa Pagtatapon ng mga Matutulis na Bagay (nasa Ingles).
  • Mga Thermometer – Dalhin ang mga thermometer sa Pasilidad para sa Mapanganib na Basura ng Kabahayan (Household Hazardous Waste Facility) o humiling ng Pagkuha sa Bahay (Home Pick-up). Iba pang impormasyon: Pasilidad para sa mga Mapanganib na Basura ng Kabahayan (nasa Ingles), Pagkuha sa Bahay (nasa Ingles).
  • Mga Gamit para sa Personal na Pangangalaga - Toothpaste, shampoo, sunscreen, peroxide, o  iba pang hindi produkto para sa personal na pangangalaga na hindi ginagamit bilang gamot (Ubusin, ipamigay, o ilagay sa itim na cart).
  • Mga latang aerosol – Dalhin sa Pasilidad para sa Mapanganib na Basura ng Kabahayan o humiling ng Pagkuha sa Bahay. Ang mga latang aerosol na wala nang lamang produkto at propellant ay puwedeng ma-recycle sa inyong asul na cart. Pakitanggal ang takip at aerosol tip. Iba pang impormasyon: Pasilidad para sa Mapanganib na Basura ng Kabahayan (nasa Ingles), Pagkuha sa Bahay (nasa Ingles).

Para sa Iba pang Impormasyon  

Para sa mga pangkalahatang tanong tungkol sa programang Ligtas na Pagtatapon ng Gamot, tumawag sa SF Environment sa (415) 355-3700.

Mga Klinika, Ospital at Opisina ng Doktor  

Para sa impormasyon tungkol sa pagtatapon ng mga gamot mula sa isang negosyo (klinika, ospital, opisina ng doktor), pumunta sa website ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health, nasa Ingles) o tumawag sa (415) 252-3800.


Naghahanap ba kayo ng Impormasyon tungkol sa Ordinansa para sa Pamamahala sa Ligtas na Pagtatapon ng Gamot (Safe Drug Disposal Stewardship Ordinance) ng San Francisco?

Impormasyon para sa mga Nagtitinda nang Maramihan, Gumagawa, Nagbebenta, at Nagre-repackage (Ordinansa para sa Pamamahala sa Ligtas na Pagtatapon ng Gamot) (nasa Ingles)
Impormasyon at Mapagkukunan ng Kaalaman tungkol sa Polisya sa Ligtas na Pagtatapon sa Gamot  (nasa Ingles)