Ang San Francisco Green Business Program ay isang libreng one-stop shop para sa lahat ng tulong at suporta sa sustainability na maipagkakaloob ng Lungsod at County ng San Francisco. Ang program ay may 3 antas ng pagkilala: Efficiency, Certified, at Innovator para tulungan ang mga negosyo na maitaguyod ang kanilang paglalakbay patungong sustainability, saanman sila nagsisimula. 

Magrehistro sa Califorina Green Business Network


Mga Benepisyo ng Pagiging Isang SF Green Business

  • Maikonekta sa mga insentibo, libreng teknikal na tulong, mga ekspertong audit, mga rebate, at mga pang-edukasyong tulong at suporta
  • Makatipid at makahimok ng higit pang customer
  • Itampok ang mga makakalikasan mong kasanayan sa iba pang negosyo, customer, at sa mas malawak na komunidad

San Francisco Green Business Case Study - The Fillmore (Video)

 

San Francisco Green Case Study - Little Joe's Pizza (PDF)

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano mag-apply, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Green Business team sa (415) 355-3778 o environment@sfgov.org.


Nauugnay na Content

Humanap ng Green Business
Mga Benepisyo ng Pagkilala
Proseso ng Aplikasyon
Eksklusyon at Credit sa Negosyo para sa Makakalikasang Teknolohiya
Mga FAQ sa SF Green Business

Related content

SF Green Business owner

SF Green Business Benefits of Recognition

SF Green Business Program

Chef's prep table using reusable plates

SF Green Business FAQs

Business owner outside holding a sign that says "thank you for buying local"

SF Green Business Application Process and Program Standards