div#content div.section h1#page-title {display: none;} .breadcrumb {display: none;}
.customTitle {font-size: 36px; color: #5B9EBF; font-weight: 100;}

Posibleng makapagdulot ng pinsala ang mga pesticide o mga pampatay sa peste sa mga tao, alagang hayop at kapaligiran. Ang pagpigil ang siyang sikreto sa ligtas at epektibong pamamahala sa mga peste. Gumamit lamang ng mga pesticide kung wala nang ibang magagawang paraan.

Para pigilan ang mga peste, dapat tingnan ang pagkain, tubig, pinamumugaran at mapapasukan. Alamin pa ang tungkol sa mga stratehiya para sa pagpigil sa mga peste.

Pagkain

 • Iligpit ang pagkain para hindi mahikayat ang mga peste.

 • Itago nang mabuti ang pagkain gamit ang mga lalagyang gawa sa matigas na plastik, glass o metal. Maraming peste ang nakakanguya sa papel, cardboard o manipis na plastik.

 • Palagiang linisin ang lahat ng mga mumo o nahuhulog na pagkain, at mga natatapon.

 • Banlawan ang lahat ng mga lalagyan ng mga pagkain at inumin bago i-recycle ang mga ito.

 • Banlawan nang madalas ang mga lalagyan ng basura at mga nire-recycle.

 • Tanggalin ang mga dapat itapon na galing sa halaman, kagaya ng mga nahulog na prutas na nasa ilalim ng mga puno. 

Tubig

 • Kumpunihin  ang mga may tulong tubo.

 • Linisin ang mga drain (pinatutunguhan ng maruming tubig) at alulod.

 • Alisin ang tubig o lagyan ng gamot ang mga naglalawang bahagi ng bakuran.

 • Isara ang lahat ng hose na panghardin kapag hindi ginagamit.

Pinamumugaran

 • Iligpit  ang mga kalat.

 • Tanggalin ang mga karton, malalaking kahon, gamit nang gulong, nakasalansan na kahoy, at masusukal na halaman.

 • Takpang mabuti ang lahat ng mga bitak at siwang  na mapagtataguan ng mga peste.

Pinapasukan

 • Lagyan ng screen ang lahat ng mga vent o pasingawan at pasukan ng mga gusali para hindi makapasok ang mga peste.

 • Panatilihin sa labas ang mga peste sa pamamagitan ng paggamit ng caulk at paglalagay ng door sweep (plastik o rubber na inilalagay sa ilalim ng pintuan) o iba pang hadlang. 


Kaugnay na Nilalaman 

Mga Partikular na Peste at mga Solusyon 

Naku, may daga sa bahay ko – ano ang dapat kong gawin? (nasa Ingles)

Pagkontrol sa mga Peste sa Inyong Bahay (nasa Ingles, PDF)

Pagsisimula ng Mas Ligtas na Programa sa Pagkontrol sa mga Peste sa Inyong Gusali (nasa Ingles)

Pangkalahatang Impormasyon

Ano ang Magkakasamang mga Paraan ng Pamamahala sa mga Peste (Integrated Pest Management)? (nasa Ingles)

Mga Panganib ng mga Pesticide (nasa Ingles)

Mga Links para sa Mga Page na nasa Labas ng Website na Ito 

Mga Link para sa Mapagkukunan ng Impormasyon Tungkol sa Pagkontrol sa mga Peste (nasa Ingles)

Kung paano maiiwasan at makokontrol ang mga peste sa inyong gusali o hardin (Ating Tubig, Ating Daigdig) (nasa Ingles)

Brochure ng UCSF Tungkol sa mga Pesticide (PDF, University of California, San Francisco) (nasa Ingles)

 

Related content

The image shows a small cockroach on a metallic surface, likely part of an appliance or a piece of furniture. The cockroach is positioned on the edge of the surface, and the background is a light-colored wall. The close-up view highlights the details of the cockroach, including its legs and antennae. This setting suggests a potential pest issue that might need to be addressed to maintain cleanliness and hygiene.

Managing pest problems without toxics

What Is Integrated Pest Management (IPM)?

Pest Prevention By Design Guidelines Released

Protect Our Local Pollinators (Birds, Bees, Butterflies & Bats)