Ipinapatupad ang Ordinansa ng San Francisco para sa mga Nakatayo nang Gusaling Komersiyal sa mga nakatayo nang gusaling komersiyal na may 10,000 square feet o higit pa na espasyo na pinaiinit o pinalalamig. May dalawang magkahiwalay na ipinagagawa:

Energy Benchmarking (Paghahambing ng Ginagawa sa Pamantayan para sa Paggamit ng Enerhiya) – kailangang isumite taon-taon sa Abril 1Kailangang iulat taon-taon ng may-ari ng gusali ang kabuuang dami ng enerhiya na ginagamit ng gusali, batay sa website na “ENERGY STAR Portfolio Manager” ng Ahensiya para sa Proteksiyon ng Kapaligiran (Environmental Protection Agency) ng US. Tinatawag ang prosesong ito na “energy benchmarking,” at kailangang isumite ang ulat o benchmark report sa Departamento ng Kapaligiran (Department of the Environment) ng San Francisco sa Portfolio Manager bago ang Abril 1 taon-taon.

Audit (Pag-iinspeksiyon sa Paggamit) ng Enerhiya-  kinakailangan kada 5 taonKailangang tiyakin ng may-ari ng gusali na tumatanggap ang gusali ng audit ng enerhiya mula sa kuwalipikadong propesyonal sa enerhiya kada limang taon. Ang propesyonal ay kailangang may hawak na isa sa kuwalipikasyong naaprubahan na ng Departamento ng Kapaligiran, at dapat niyang inspeksiyunin ang buong gusali. Nagbibigay ang audit sa may-ari ng gusali ng listahan ng mga espesipikong oportunidad para makatipid ng pera at makatipid sa enerhiya sa gusali, pati na rin ng anumang makukuhang rebate (pagsasauli ng ginastos).  

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring ipadala ang inyong mga tanong sa benchmark@sfenvironment.org o kontakin kami sa telepono sa (415) 355-3750.


Kaugnay na Nilalaman

Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Ordinansa para sa Paggamit ng Enerhiya ng mga Nakatayo nang Gusaling Komersiyal (nasa Ingles) (PDF)

detail_ee_cboenergywatch_endnote.jpg