San Francisco's Commuter Benefits Ordinance requires employers to provide a commuter benefits program that supports and encourages their employees to bike, take transit and carpool to work.

Itinatakda sa mga taga-empleyo ng Ordinansa ng San Francisco para sa mga Benepisyo ng mga Regular na Nagbibiyahe para sa Trabaho na magkaloob ng programa para sa mga benepisyo ng mga regular na nagbibiyahe para sa trabaho, na siyang nagbibigay-suporta at naghihikayat sa mga empleyadong magbisikleta, sumakay ng pampublikong transportasyon, at makisakay sa isa’t isa papunta sa trabaho. Layunin nito na mabawasan ang trapiko at mapababa ang pagkakaroon sa hangin ng mga greenhouse gas (mga gas na sanhi ng pag-init ng mundo) sa pamamagitan ng pagpapababa sa bilang ng mga biyaheng iisa lang ang pasahero.

Sino ang mga Kailangang Sumunod sa Ordinansa?

Nasasakop ng Ordinansa ang mga sumusunod na negosyo: 

 • Mga negosyong may lokasyon sa San Francisco (kasama na ang mga organisasyong non-profit)
 • Mga negosyong may 20 o higit pang empleyado sa kabuuan ng bansa

Para sa mga negosyong mahigit sa 50 ang mga empleyado sa kabuuan ng Bay Area:

 • Ka-kailanganin mong magrehistro sa Bay Area Commuter Benefits Program (Programa para sa mga Pasahero sa Bay Area  (nasa Ingles)) (para sa karagdagang impormasyon o tulong, mag-email sa commuter benefits@511.org, tumawag sa 511).
 • Kailangan ninyong magparehistro sa  Programa para sa mga Benipisyo ng mga Pasahero sa Bay Area (Bay Area Commuter Benefits Program):
  Programa para sa mga Pasahero sa Bay Area  (nasa Ingles)
 • Hindi niyo kailangang sundin ang Ordinansa ng San Francisco o mag-ulat sa Departamento ng Kapaligiran (Department of the Environment)

Kung Paano Sumunod sa Ordinansa

Itinatakda sa mga negosyo ng Ordinansa ng San Francisco para sa mga Benepisyo ng mga Regular na Nagbibiyahe para sa Trabaho na mag-alok ng isa sa mga sumusunod na benepisyo sa transportasyon:

 1. Benepisyo bago Maibawas ang Buwis –Isang buwanang pagkaltas ng  $260/buwan, para bayaran ang pamasahe o gastos sa vanpool (sama-samang pagsakay sa isang van).
 2. Benepisyong Binabayaran ng Taga-empleyo –Isang buwanang subsidyo para sa transportasyon o gastos sa vanpool na katumbas ng presyo San Francisco Muni Fast Pass (kasama na ang pagsakay sa  BART)
 3. Transportasyong Kaloob ng Taga-empleyo– Serbisyo ng bus o van na papunta at paalis ng pinagtatrabahuhan at pinopondohan ng kompanya
 4. Anumang kumbinasyon ng mga nasa itaas

Kung Paano Magtatag ng Programa para sa Mga Benepisyo ng mga Regular na Nagbibiyahe para sa Trabaho  

 1. I-download ang kabuuang Gabay ng Nag-eempleyo (Employer Guide) para sa mga nakalistang hakbang: 
  Gabay ng Nag-eempleyo (nasa Ingles)
 2. Humiling ng libreng konsultasyon nang harap-harapan o sa pamamagitan ng telepono para sa indibidwal na suporta sa pagpapatupad ng programa:
  Humiling ng libreng konsultasyon (nasa Ingles)
 3. Kumpletuhin ang Form para sa Pag-uulat tungkol sa Pagsunod sa Ordinansa (Compliance Reporting Form):
  Form para sa Pag-uulat tungkol sa Pagsunod sa Ordinansa (nasa Ingles)

Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang CommuteSmart sa (415) 355-3727 o CommuteSmart@sfgov.org.

Pagpapatupad ng Ordinansa

Prayoridad ng Departamento ng Kapaligiran na tulungan ang mga kompanya sa pagpapatupad ng benepisyong mababa ang gastusin sa pamamagitan ng mga libreng konsultasyon at mga kagamitan para sa madaling pagsunod sa batas. Para sa mga kompanyang hindi susunod sa Ordinansa, isasagawa ng departamento ang mga sumusunod na hakbang ayon sa pangangailangan:

 1. Babala - Isang nakasulat na babala ng paglabag sa ordinansa.
 2. Multa - Pagmumultahin ang kompanya 90 araw matapos ang unang nakasulat na abiso. Pagbabayarin ang mga taga-empleyo ng $100 para sa unang paglabag, $200 para sa ikalawang paglabag at $500 para sa ikatlong paglabag, nang hanggang sa pinakamataas nang halaga na $800.
 3. Pakitingnan ang Mga Patakaran at Regulasyon ng Ordinansa Ukol sa mga Benepisyo ng mga Regular na Nagbibiyahe para sa Trabaho para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpapatupad ng batas

Humiling ng libreng konsultasyon (form, nasa Ingles)

Mga Patakaran at Regulasyon ng Ordinansa Ukol sa mga Benepisyo ng mga Regular na Nagbibiyahe para sa Trabaho (PDF, nasa Ingles)


Iba pang Mapagkukunan ng Impormasyon

Ordinansa ng San Francisco para sa mga Benepisyo ng mga Regular na Nagbibiyahe para sa Trabaho  - Kodigo sa Kapaligiran  Seksiyon 427 (nasa Ingles)


                       

Ordinansa ng San Francisco tungkol sa mga Benepisyo ng mga Regular na Nagbibiyahe para sa Trabaho (San Francisco Commuter Benefits Ordinance)