Makatanggap ng $750 Bawat Yunit Para sa mga Pagbabago sa Gusali

Nag-aalok ang Energy Upgrade California sa San Francisco ng $750 bawat yunit na ibibigay bilang rebates (pagsasauli ng mga nagasta) para matulungan ang mga may-ari ng gusaling mult-family (5+ yunit) na pababain ang gastos sa mga pagbabago para makatipid sa enerhiya, at nagbibigay ng kinakailangang suporta, payo at teknikal na tulong para maisagawa ang mga pagbabagong ito.

Ang programang ito ay may pinasimpleng mga hakbang, naiaayon sa kinakailangan, at espesipikong dinisenyo para sa sektor na multifamily. Posibleng makatulong ito sa pagpapababa ng utility bill (mga singil sa koryente at gas) nang 15% porsiyento o higit pa para sa paggamit ng enerhiya ng building, at nag-aalok ng libreng konsultasyon sa mga eksperto sa mga gusaling multifamily.

Binibigyan kayo ng programa ng kalayaang pumili ng inyong sariling kontraktor para sa mga instalasyon, at makatanggap ng rebate kapag nakumpleto na ang mga pagbabago.

Mga May-ari ng mga Gusali at Mga Tagapamahala ng Pinauupahan:  Magsimula na Ngayon!

First-come first-served (unang pagsisilbihan ang unang mag-aaplay) ang mga rebate. Magsimula na sa pamamagitan ng pagsusumite ng  form para sa mabilisang pagpapahayag ng interes (nasa Ingles) o kapalit nito, kontakin kami sa email na  energy.multifamily@sfenvironment.org o (415)355-3769. Posible ring makakuha ng karagdagan/komplimentaryong rebate para sa gusaling multifamily sa pamamagitan ng SF Energy Watch.

Samantalahin ang mga sumusunod na benepisyo:

  • Libreng Konsultant sa Enerhiya - Konsultasyon na pinasadya para sa proyekto - Halaga na hanggang sa $5000 na binabayaran ng programa
  • Rebate - Pare-parehong halaga kada yunit na rebate na ibinabayad sa may-ari ng pinauupahan dahil nakatipid nang 15% o higit pa sa kabuuang gusali sa pamamagitan ng maraming pagbabago para makatipid sa enerhiya - $750 bawat yunit

Alamin pa ang Tungkol Dito

Alamin ang tungkol sa programa sa 9 na county sa pagpunta sa EnergyUpgradeCA.Org (nasa Ingles) o pagtawag sa (855)213-2838.