Author
San Francisco Environment Department

Kahit sa apartment ka na katira o sa bahay, hindi kailanman naging mas madali ang ligtas na pagreresiklo ng mga maliliit na baterya sa  San Francisco.

Ang lahat ng mga baterya ay naglalaman ng mga toxin na nakaka-kontamina ng lupa at tubig, at pag nasira ito o hindi naitapon ng maayos, maari silang magdulot ng mga sunog. 

 

 

Huwag ihulog. Ipatong.

Kung nakatira ka sa isang single-family home (tirahan na pang isang pamilya lamang) o sa isang maliit na multifamily building (hindi hihigit sa anim na yunit):  Ilagay ang mga baterya ng hiwa-hiwalay sa isang malinaw na plastik o supot at ipatong ito sa ibabaw ng itim na basurahan sa araw ng pangongolekta.

 

detail_th_batteriesbins_content.jpg

 

Huwag iitsa. I-timba.

Kung nakatira ka sa isang building na may anim o higit pang yunit: Ilagay ang mga hiwa-hiwalay na baterya sa kulay orange (kahel) na timba na para sa pagkolekta ng baterya. Tanunging ang iyong building manager (tagapangasiwa) kung paano makakuha nito. Kung wala ang iyong building ng orange na timba na pangkolekta, maaring mag-order ang inyong manager--nang libre--sa pamamagitan ng pagtawag sa Recology sa (415) 330-1300.

  

Kaligtasan Muna! 

Mangyaring bigyan ng  espesyal na pangangalaga ang mga baterya na gawa sa Lithium.

Ang mga bateryang ito, na kadalasang rechargeable, ay may markang “Lithium” o “Li” o “Li-ion”.  Mangyaring itape ang mga dulo ng mga bateryang ito bago iresiklo. Kapag hindi sila natakpan, maaari silang magdulot ng mga sunog kung sila ay madikit sa ibang baterya.

 

Lithium batteries

 

Nasira ba ang iyong baterya?

Ang mga baterya na umuumbok, kinakalawang, tumutulo, o may mga marka ng sunog ay puwedeng magdulot ng mga sunog. Tawagan ang 415-355-3700 para sa mga espesyal na instruksyon. HUWAG ilagay sa basurahan o sa timba.