Every business in San Francisco is required to properly separate out their recyclables, compostables, and trash.

Lahat ng tao sa San Francisco ay kinakailangang paghiwa-hiwalayin nang wasto ang kanilang mga nare-recycle, nako-kompost at basurang itinatapon.

Kung paano mag-recycle at mag-compost sa San Francisco >

Impormasyon para sa Pagkontak

Para sa tulong sa pag-aayos ng serbisyo para sa pangongolekta ng basura at iba pang tulong, tumawag sa Recology sa 415-330-1300.

Mga Negosyo

Kung Paano Sumunod  sa Ipinag-uutos

Kailangang magkaloob ang mga may-ari/tagapamahala ng:

  • Mga bin (lalagyan para sa mga itinatapon) na  color-coded (nalalaman kung para saan sa pamamagitan ng kulay) at may nakasulat na pinaggagamitan sa mga madaling mapuntahang lugar: asul para sa pagre-recycle, berde para sa pagko-compost; at itim para sa basura
  • Kailangang magbigay ng edukasyon kung ano ang inilalagay sa bawat bin sa mga nangungupahan, empleyado, kontraktor, at janitor.

Ang mga nagtitinda ng pagkain na nagkakaloob ng mga plastik na kubyertos o ng mga lalagyan para sa nag-uuwi ng pagkain ay kailangang:

  • Magkaloob ng mga bin (lalagyan para sa mga itinatapon) na color-coded (nalalaman kung para saan sa pamamagitan ng kulay) at may nakasulat na pinaggagamitan para magamit ng mga kostumer at bisita
  • Ilagay ang mga bin malapit sa pangunahing labasan ng negosyo.

Mga Nagmamay-ari ng mga Apartment

Kung Paano Sumunod  sa Ipinag-uutos

Kailangang magbigay ang mga may-ari/tagapamahala ng mga bin na  color-coded at may nakasulat na pinaggagamitan sa mga lugar na madaling puntahan: asul para sa pagre-recycle, berde para sa pagko-compost; at itim para sa basura

Humiling ng mga apartment starter kit (mga bagay para sa pagsisimula ng paghihiwa-hiwalay ng mga itinatapon, kasama na ang mga materyales na naglalaman ng impormasyon) at mga baldeng pang-kusina mula sa Recology sa 415-330-1300.

Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon:

Papel na may mga Datos Tungkol sa Ordinansa para sa KInakailangang Gawin na Pagre-recycle at Pagko-compost - PDF (nasa Ingles)


Naghahanap ka ba ng Impormasyon Tungkol sa Pagre-recycle at Pagko-compost para sa mga Residente?

For help setting up refuse collection service and other assistance, call Recology at (415) 330-1300.

Related content

An apartment building at dusk in a residential San Francisco neighborhood

Recycling and composting toolkit for property managers

San Francisco's blue bin filled with recyclable products like milk cartons and glass jars

Recycling and composting requirements for residents

Various businesses along the sidewalk in Noe Valley

Zero Waste toolkit for businesses