Binago na ng Lungsod at County ng San Francisco ang Tsapter 17 ng Kodigo sa Kapaligiran (Environment Code), at pinalawak pa ang pagbabawal sa mga pang-checkout na plastik na bag, at nang sa gayon, maisama sa batas ang lahat ng mga tindahan noong 10/1/2012, at ang lahat ng mga nagbebenta ng pagkain simula noong 10/1/2013.  Itinatakda rin ng Ordinansa Tungkol sa mga Pang-checkout na Bag na magkaroon ng singil sa mga pinapayagang pang-checkout na bag (mga nako-compost, nare-recycle at nagagamit muli na mga bag). Puwedeng maiwasan ng mga mamimili ang singil na ito sa pamamagitan ng pagdadala ng sariling bag.

 • Ipinagbabawal ng batas ng lungsod ang paggamit ng mga pang-checkout na plastik na bag na minsanan lamang ang gamit
 • May dapat bayarang singil na 10¢ para sa bawat ipinagagamit na bag na pang-checkout

Kung Ano ang Kailangan Ninyong Malaman Kaugnay ng Ordinansa Tungkol sa mga Pang-checkout na Bag

 • Ipinatupad ito sa lahat ng mga nagtitinda ng pagkain simula noong 10/1/2013 at sa mga tindahan noong 10/1/2012
 • Ipinagbabawal nito ang minsanan lamang na paggamit ng mga pang-check-out na plastik na bag
 • May dapat bayaran na hindi bababa sa 10¢ para sa lahat ng pang-checkout na bag na umaayon sa itinatakda ng batas
 • Kailangang hiwalay na ipinapakita ang singil na ito sa resibo ng kostumer
 • Pinahihintulutan ang mga tindahan at nagbebenta ng pagkain na mapasakanila ang singil
 • Hindi ipinapatupad ang singil sa mga transaksiyong EBT, WIC, SNAP at programang food stamp

Tatlong uri ng pang-checkout na bag ang sumusunod sa batas:

 • Mga nako-compost na plastik na bag kung saan may nakatatak na logo ng sertipikasyon
 • Mga paper bag kung saan may nakatatak na 40% post-consumer recycled content (40% ng bag ang na-recycle mula sa nagamit na ng konsumer)
 • Mga pang-checkout na bag na puwedeng magamit muli at dinisenyo para sa hindi bababa na 125 paggamit, at puwedeng malabhan

Mga bag na may singil na 10¢:

 • Lahat ng mga pang-checkout na bag na sumusunod sa batas at nakalista sa itaas, kasama na ang mga bag na ipinagagamit para sa take-out at delivery

Mga bag na WALANG singil na 10¢:

Hindi nasasakop ng ordinansang ito ang mga bag na ginagamit para sa mga sumusunod:

 • Para maglaman ng mga hiwa-hiwalay na bagay na bulto-bulto itinitinda, kagaya ng gulay at prutas, mani, bigas, mais, at iba pang mga butil, kendi, karne, isda, o maliliit na hardware
 • Walang balot na nakahanda nang pagkain kagaya ng mga nabibili sa panaderya o popcorn
 • Para maiwasan ang pagkasira ng isang bagay o ang kontaminasyon ng iba pang bagay na inilalagay sa iisang bag (kagaya ng bag na ginagamit para balutin ang isang lalagyan, at nang hindi tumapon ang mainit na likido).
 • Mga tirang pagkain mula sa pagkain sa labas (“doggy bags”)
 • Mga bag para sa diyaryo, labada o dry cleaning
 • Mga bag ng parmasiya na naglalaman ng mga inireresetang gamot

Mga Madalas Itanong

Ano ang layunin ng Ordinansa ng San Francisco Tungkol sa mga Pang-checkout na Bag?

Layunin ng Ordinansa Tungkol sa mga Pang-checkout na Bag na mabawasan ang epekto sa lungsod at sa kapaligiran ng mga itinatapong bag. Napatunayan na, na napabababa nang 70-90% ang bilang ng mga itinatapong bag sa pamamagitan ng singil na sampung sentimos para sa bawat pang-checkout na bag.

Pitumpu’t lima pang komunidad sa California ang nasasakop ng katulad na mga batas.  Magdudulot ang ordinansang ito ng higit na kaunting pagtatapon at basura, at mababawasan din ang kontaminasyon sa mga programa para sa pagre-recycle at pagko-compost,  na magbubunga naman ng mas kaunting gastos para sa mga nagbabayad ng buwis sa San Francisco.  Bukod rito, mapabubuti rin ng batas ang kalidad ng tubig sa Bay at sa dagat, sa pamamagitan ng pagbabawas sa polusyon.

Ano-anong mga negosyo ang sakop ng ordinansang ito?

Nasasakop na ng ordinansa ang lahat ng mga tindahan sa San Francisco magmula pa noong Oktubre 1, 2012 at lahat ng mga nagbebenta ng pagkain magmula noong Oktubre 1, 2013.

Kailangan bang maningil ang mga negosyo?

Kailangang maningil ang mga negosyo ng pinakamababa nang halaga na sampung sentimo para sa bawat pang-checkout na bag. Puwedeng maningil ng mas mataas na halaga ang isang negosyo para sa ipinagkakaloob nitong pang-checkout na bag.

Kailangang ilista ang 10 sentimong singil bilang isang bagay na binabayaran sa resibo ng kostumer, at hindi binubuwisan para dito ang mamimili, ayon sa State Board of Equalization Special Notice:  Sales Tax Does not Apply to City and County Bag Surcharges (Espesyal na Abiso ng Lupon ng Estado para sa Pagkakapantay-pantay: Hindi Ipinatutupad ang Buwis sa Pagbebenta sa mga Karagdagang Singil para sa mga Bag ng mga Lungsod at County) (PDF, nasa Ingles).

Dapat i-ulat, nang hindi ibinibigay ang pangalan, ang mga tindahang hindi sumusunod sa batas at hindi naniningil para sa mga pang-checkout na bag sa pamamagitan ng San Francisco Bag Ordinance Non-Compliance Report Form (Form para sa Pag-uulat ng Hindi Pagsunod sa Ordinansa ng San Francisco Tungkol sa mga Bag) (nasa Ingles).  Aalamin ng SF Environment ang tungkol dito sa negosyong i-uulat.

Paano masusubaybayan ang 10¢ na singil?

Kailangang nakasaad at ipinapakita nang naka-hiwalay sa resibo ng kostumer ang singil para sa pang-checkout na bag.  Kailangang i-angkop ng mga negosyo ang kanilang mga sistema para sa Point of Sale (POS).

Paano maaapektuhan ng ordinansa ang mga kostumer ng WIC, EBT, SNAP, at iba pang programang food stamp?

Hindi ipinatutupad ang singil sa mga transaksiyon para sa WIC, EBT, SNAP, at iba pang programang food stamp.

May singil din ba sa bag na ginagamit para sa mga order na take-out at delivery?

Kailangang ipatupad ang singil para sa pang-checkout na bag sa mga kostumer na tumatanggap ng pagkain na inihahatid o kinukuha nang nakasilid sa take-out na bag.

Paano maiiwasan ng mga kostumer ang singil?

Maiiwasan ng mga kostumer ang singil sa pamamagitan ng pagdadala ng sariling bag o sa pagtanggi sa ipinagkakaloob na bag kapag mayroon silang maliit na bagay na binibili at madali naman itong dalhin nang walang bag. Puwedeng basta na lang nila tanggihan ang bag.

Saan napupunta ang singil na 10¢?

Napupunta ang kabuuang singil para sa mga pang-checkout na bag sa mga tindahan at nagbebenta ng pagkain para makatulong sa gastusin sa mga bag na sumusunod sa itinatakda ng batas.

Ano ang mangyayari sa mga negosyo na hindi sumusunod sa batas?

Pangunahing pagtutuunan ng pansin ng SF Environment ang edukasyon at ang pagtulong sa mga negosyo na makasunod sa itinatakda ng batas. Para sa mga palaging hindi sumusunod sa batas, posibleng bigyan sila ng babala, at posible ring pagmultahin nang mula $100 hanggang $500.

Anong uri ng mga bag ang puwedeng magamit ng mga negosyo? Saan makabibili ang mga negosyo ng mga bag na sumusunod sa itinatakda ng batas?

Kasama sa mga pang-checkout na bag na sumusunod sa itinatakda ng batas ang:

 • Mga nako-compost na plastik na bag kung saan may nakatatak na logo ng sertipikasyon
 • Mga paper bag kung saan may nakatatak na 40% post-consumer recycled content (40% ng bag ang na-recycle mula sa nagamit na ng konsumer)
 • Mga pang-checkout na bag na puwedeng magamit muli at dinisenyo para sa hindi bababa na 125 paggamit, at puwedeng malabhan

Anong paggamit ng mga bag ang hindi nasasakop ng ordinansa tungkol sa pang-checkout na bag?

Hindi nasasakop ng ordinansang ito ang mga bag na ginagamit para sa mga sumusunod:

 • Para maglaman ng mga hiwa-hiwalay na bagay na bulto-bulto kagaya ng gulay at prutas, mani, bigas, mais, at iba pang mga butil, kendi, karne, isda o mga maliliit na hardware
 • Walang balot na nakahanda nang pagkain kagaya ng mga nabibili sa panaderya o popcorn
 • Para maiwasan ang pagkasira ng isang bagay o ang kontaminasyon ng iba pang bagay na inilalagay sa iisang bag (kagaya ng bag na ginagamit para balutin ang isang lalagyan, at nang hindi tumapon ang mainit na likido).
 • Mga tirang pagkain mula sa pagkain sa labas (“doggy bags”)
 • Mga bag para sa diyaryo, labada o dry cleaning
 • Mga bag ng parmasiya na naglalaman ng mga inireresetang gamot

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon ng mga Negosyo 

Nasa Filipino


Nasa Ingles 

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon ng mga Nagbebenta ng Pagkain

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon ng mga Tindahan (Kung Paano Aabisuhan ang mga Kostumer)

 Kung Saan Makabibili ng mga Bag

Mga Depinisyon ng Pang-checkout na Bag, Mga Itinatakdang Pangangailangan para sa Paglalagay ng Etiketa at  Mga Eksamen para Matiyak na Nagagamit Muli ang Bag

Opisyal na Abiso at Ordinansa