$ Funds are available

Kung kayo ay maglalakad, magbibisikleta, sasakay ng pampublikong transportasyon, scooter, o carpool papasok ng trabaho sa San Francisco, puwede ninyong mabawi ang ibinayad ninyo sa taxi pauwi kung sakaling magkakaroon ng emergency, kahit nakatira kayo sa labas ng San Francisco.

Paano ito gumagana

 1. May kuwalipikado dapat na emergency
 2. Sumakay pauwi sa bahay gamit ang opisyal na taxi o pampublikong transportasyon
 3. Itabi ang inyong resibo
 4. Magsumite ng kahilingan para sa reimbursement (dapat matanggap ang inyong kahilingan at (mga) resibo sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng biyahe)
 5. Mag-reimburse nang hanggang $150

Pakitandaan, HINDI mababawi ang bayad sa mga pagsakay sa Uber at Lyft.


Mga alituntunin ng programa

 

Mga Halimbawa ng Emergency

 • Sakit o krisis na nakakaapekto sa inyo o sa isang miyembro ng pamilya 
 • Hindi available ang carpool o vanpool dahil sa mga pagbabago sa iskedyul ng driver o kung sira ang sasakyan
 • Problema sa bisikleta kabilang ang flat na gulong, mekanikal na problema, bandalismo, o pagnanakaw
 • Emergency sa bahay, gaya ng panloloob, sunog, baha, o iba pang emergency na naganap sa inyong bahay.
 • Kinakailangang overtime na hindi ninyo alam bago magsimula ang araw ninyo sa trabaho

 

Mga taong puwedeng gumamit ng programang ito

Lahat ng empleyadong nagtatrabaho sa San Francisco, at dumating sa trabaho sa pamamagitan ng paglalakad, pagbibisikleta, pagsakay sa pampublikong transportasyon, scooter, o carpool sa araw ng emergency na 18 taong gulang pataas

 

Mga opsyon para sa pang-emergency na biyahe

HINDI ninyo mababawi ang ibinayad sa Uber o Lyft. 

Tumawag ng opisyal na taxi o i-download ang Flywheel at YoTaxi app para mag-order ng taxi kapag kailangan ninyong sumakay:

ARRO

Arrow LogoImage of Apple App Store ButtonImage Google Play App Store Button

 

Flywheel

Flywheel Logo  Image of Apple App Store Button Image Google Play App Store Button

YoTaxi SF

YoTaxiSF logo  Image of Apple App Store Button Image Google Play App Store Button

 

Mga patakaran sa biyahe

Dapat magsimula ang mga biyahe sa lokasyon ng trabaho ng empleyado sa San Francisco at puwedeng magtapos sa bahay, istasyon ng pampublikong transportasyon, o lokasyon kung saan naka-park ang sasakyan ninyo (hal. park-and-ride lot, bahay ng kasama sa carpool, atbp.), nasa loob man o labas ng San Francisco.

 

Pumasok dapat kayo sa trabaho sa pamamagitan ng paglalakad, pagbibisikleta, pagsakay sa pampublikong transportasyon, scooter, o carpool sa araw ng emergency.

 

Pinapayagan ang mga side trip pauwi na nauugnay sa emergency, kabilang ang pagsundo sa batang may sakit mula sa eskuwelahan o daycare, pagkuha ng gamot sa parmasya, o paghinto sa ATM para kumuha ng cash na pambayad sa taxi driver.

 

Mga biyahe kung saan HINDI ninyo mababawi ang inyong ibinayad:

 • Mga personal na gawain o mga medikal na appointment na nauna nang pinlano
 • Mga emergency na nangangailangan ng ambulansiya
 • Biyaheng may kaugnayan sa negosyo
 • Overtime na planado o ipinaalam bago magsimula ang araw ng trabaho, o overtime na hindi pinayagan ng supervisor
 • Mga natural na kalamidad o mga emergency sa buong lungsod (hal. lindol, protesta, atbp.)
 • Pagkasira ng pampublikong transportasyon at paghinto ng serbisyo
 • Transportasyon papunta sa isang doktor o ospital dahil sa injury na nakuha sa trabaho (hindi puwedeng gamitin ang Pang-emergency na Sakay Pauwi bilang pamalit sa legal na responsibilidad ng employer sa ilalim ng mga regulasyon sa kompensasyon sa mga manggagawa)
 • Pagpunta sa ibang lokasyon (side trip) na hindi nauugnay sa emergency bago umuwi sa bahay
 • HINDI ninyo mababawi ang ibinayad sa Uber o Lyft. 

 

Bawiin ang ibinayad sa taxi o pampublikong transportasyon

Ipadala sa amin ang inyong mga resibo at ang dahilan ng inyong Pang-emergency na Sakay Pauwi gamit ang form na ito.

 

Mag-upload ng kopya ng inyong (mga) resibo o ipadala ang mga ito sa mail kasama ang inyong buong pangalan at address sa:

 

San Francisco Emergency Ride Home Program

1155 Market Street 3rd Floor

San Francisco CA 94103

 

Puwedeng mabawi ng mga empleyado ang kanilang mga ibinayad hanggang $150 (hindi kasama ang mga tip) para sa mga sakay sa taxi kada emergency.

 

Kung lampas $150 ang kabuuang halaga ng inyong (mga) sakay sa taxi at/o pampublikong transportasyon para sa isang partikular na emergency, makakatanggap kayo ng hanggang $150, pero kayo na ang dapat magbayad ng natitira. 

 

Puwede mabawi ang ibinayad sa mga sakay sa taxi para sa hanggang apat na emergency kada taon.

 

 


Impormasyon sa pakikipag-ugnayan

San Francisco Department of the Environment (SF Environment)
City & County of San Francisco
Telepono: (415) 355-3700
Email: CommuteSmart@sfgov.org

 

Sinusuportahan ng programang ito ang layunin ng Lungsod na maabot ang 80% Sustainable Trips (o Low-Carbon Trips). Matuto nang higit pa tungkol sa mga layunin ng Climate Action ng San Francisco sa  SFClimateAction.org .


Pinopondohan ng:

Bay Area Air Quality Management District Logo